ประวัติความเป็นมา

           เทศบาลตำบลกกกุง  ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกกกุงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 27 
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552  เดิมตำบลกกกุงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
และแบ่งเขตการปกครองออกมาเมื่อปี พ.ศ.2526  ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น  นับถือศาสนาพุทธ และปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด และปัจจุบันยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด และปัจจุบัน อยู่ตั้งที่ บ้านกกกุง หมู่ที่  1  อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอเมืองสรวง ประมาณ  5  กิโลเมตร 

สภาพทั่วไป

      1.ลักษณะที่ตั้ง
           เทศบาลตำบลกกกุง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสรวง ระยะห่างจากอำเภอเมืองสรวง 5 กิโลเมตร หมู่ที่ 1  บ้านกกกุง  ตำบลกกกุง  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ  30  กิโลเมตร 


      2. เนื้อที่ 
           ตำบลกกกุงมีเนื้อที่ประมาณ  28.4  ตางรางกิโลเมตร หรือ 17,750 ไร่  มีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้ที่สาธารณะ

      3. อาณาเขต 
            
ด้านทิศเหนือ            -  พื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านทิศใต้                -  พื้นที่ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านทิศตะวันออก     -  พื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านทิศตะวันตก      -   พื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลคูเมือง  อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

     4. จำนวนหมู่บ้าน               
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกกกุง   มี  11 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1                   บ้านกกกุง
หมู่ที่  2                   บ้านสีสุก
หมู่ที่  3                   บ้านเหล่าหัวภู
หมู่ที่  4                   บ้านหัวนา
หมู่ที่  5                   บ้านหนองยาง
หมู่ที่  6                   บ้านยางคำ
หมู่ที่  7                   บ้านบัวสูง
หมู่ที่  8                   บ้านบัวเงิน
หมู่ที่  9                   บ้านดอนดู่
หมู่ที่   10               บ้านสนามชัย
หมู่ที่   11               บ้านกกกุง

      5. จำนวนครัวเรือนและประชากร    (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554)

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด                                    1,029    ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด                                   4,128    คน
        - ชาย                                                       2,029    คน
        - หญิง                                                      2,099    คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย                                        145.35   คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร(คน)

รวม

จำนวนครัวเรือน(หลัง)

ชาย

หญิง

1

 บ้านกกกุง

141

142

 283

74

2

 บ้านสีสุก

 184

 192

 376

101

3

บ้านเหล่าหัวภู

 102

 122

 224

55

4

บ้านหัวนา

 239

 218

 457

 115

5

บ้านหนองยาง

 260

 266

 526

 122

6

บ้านยางคำ

 219

 254

 473

115

7

บ้านบัวสูง

 161

 155

 316

78

8

บ้านบัวเงิน

 212

 235

 447

116

9

บ้านดอนดู่

 196

 199

 395

 96

10

บ้านสนามชัย

 146

 148

 294

 77

11

บ้านกกกุง

169

168

337

80

รวมทั้งตำบล

2,029

2,099

4,128

1,029

หน้าหลัก