พันธกิจหลักของเทศบาลตำบลกกกุง
  1. พัฒนาแหล่งน้ำที่มีและพัฒนาแหล่งน้ำใหม่
  2. ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิโดยใช้เกษตรอินทรีย์
  3. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพและขาย
  4. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหลัก

                                          จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-พัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิโดยเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการการเลี้ยงสัตว ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเสริมสร้างเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์หลักการพัฒนาท้องถิ่น
   1.  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่และพัฒนาแหล่งน้ำใหม่
   2.  เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิโดยใช้เกษตรอินทรีย์
   3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพและขาย
   4.  เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   5.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


                                         วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/ เฉพาะเรื่อง

-  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขุดสระที่ลุ่ม บ่อบาดาล ไม่สร้างหนี้เพิ่มลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย ลดต้นทุนการปลูกข้าว ทำปุ๋ยชีวภาพ แปรรูปผลผลิต , เลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้า, สร้างงานในชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้นการศึกษาสาธารณสุข
โครงสร้างพื้นฐานวัฒนธรรมอาชีพอื่นๆ พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และสาธารณูปโภค
  2. ส่งเสริมการศึกษา
  3. จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
  5. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
  6. แก้ไขปัญหาความยากจน
  7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  8. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  9. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  10. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาฝีมือแรงงาน
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  12. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

                                           จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่
2.  ประชาชนมีอาชีพมั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
3.  การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
4.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
5.  ประชาชนมีอาชีพรายได้เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.  ฝีมือแรงงาน ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
7.  มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
8.  ประชาชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
9.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
10.  ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางเกษตร
หน้าหลัก