1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา  เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางถนน สะพานทางระบายน้ำ และ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลกกกุง ให้มีความพร้อม การจัดการน้ำที่ดี และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน จัดหาแหล่งน้ำสาธารณะ ขุดลอกแหล่งน้ำและคลองธรรมชาติ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการคมนาคม การขนส่งทางการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสว่าง  


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา    เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดี บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้ถูกทำลาย ส่งเสริมการปลูกป่าที่สาธารณประโยชน์ ตลอดจนการจัดการขยะมูลฝอย  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา      เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมและ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในการอ่านและรู้ทันข้อมูลข่าวสาร  

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา  เพื่อส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวและส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิโดยใช้ เกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ , พัฒนาและ
ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและนักเรียนพร้อมทั้งสร้างงานในชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยวิธีลงแขกดำนา,เกี่ยวข้าว  สร้างโรงสีข้าวชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ
การจัดการอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การปลูกถั่วลิสงและเพาะเห็ด, การเย็บจักรอุตสาหกรรม การเลี้ยงปลาในกระซังรวมทั้ง
ส่งเสริมอาชีพให้กับสถานศึกษาและอาชีพอื่น ๆ แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ พัฒนาคุณภาพฝืมือแรงงาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์ ,กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ เสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา    พัฒนาบุคลากร, ก่อสร้างอาคาร สถานที่ไว้บริการเพื่อส่งเสริมสร้าง จิตสำนึกของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ออกมาใช้สิทธิ
การเลือกตั้ง             

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชน
แนวทางการพัฒนา
      พัฒนาด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมจัดซื้อเวชภัณฑ์ควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยจัดอบรมผู้ประกอบแผงลอย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก, จัดกิจกรรมแข่งขันเต้นแอโรบิค จัดนิทรรศการความรู้เรื่องสุขภาพ แก้ไขปัญหา
ทุพโภชนาการ, โครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส,โครงการหมู่บ้านนำร่องปลอดยุงลายโดยไม่ใช้ทรายอะเบท, และพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดหาเบี้ยยังชีพด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ  ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ม, จัดตั้งกองทุนผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ฝึกอบรม
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด, ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิต,  สนับสนุนกองทุนโรคเอดส์ตำบล,   แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ,   ก่อสร้างลานกีฬา , สนับสนุนชมรมการเต้นแอโรบิค,  สรรหาปราชญชาวบ้าน, ส่งเสริมการเลือกตั้ง และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครอง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในตำบล จัดจุดตรวจช่วงเทศกาล เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย , จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน( อปพร.)
เพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ในชุมชน

หน้าหลัก