นโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลกกกุงออกเป็น  6  แผนงาน ดังนี้
1.   แผนงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์      เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อันเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ โดยจะดำเนินการ ดังนี้
1.1 การคมนาคม
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง และให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาเส้นทางสู่พื้นที่การเกษตรโดยก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนดิน, ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
1.2 การไฟฟ้าสาธารณะ
1)  สนับสนุนการขยายระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2)  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนทุกสายในเขตตำบล
1.3 การระบายน้ำ
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมทางระบายน้ำร่องระบายน้ำภายในชุมชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพร้อมทั้งส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมของเทศบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4  อาคาร/สถานที่
1.)  ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลกกกุงใหม่ พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออกสำนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆที่ทำการสำนักงานให้น่าอยู่เป็นที่ประทับใจและสะดวกต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ
2.  แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
วัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งดำเนินการดังนี้
1)  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค
2)  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
3)  ขุดลอกคูคลองสาธารณะอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขิน
3.  แผนงานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุม กิจกรรม โครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและอื่นๆ ได้แก่
1 ) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
2 ) ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน
3 ) สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆและกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4 ) สนับสนุนส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบล
5)  ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมตามแนวทฤษฎีใหม่และการทำเกษตรอินทรีย์
4.  แผนงานการพัฒนาด้านการพัฒนาคน  สังคม  การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุนตลอดจนทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะดำเนินการ ดังนี้
4.1 การสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    รวมถึงการส่งเสริมสุขภาวะ และระบบสุขาภิบาลที่ดี  โดยจะดำเนินการ ดังนี้
1 ) บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ดี
2 ) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน
3 ) จัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย
4 ) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5)  ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
4.2 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1)  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนอนุบาล
2)   สนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส
3)   พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต
4)   ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
5)   สนับสนุนการแสดงดนตรี ขับร้อง หมอลำ  กลองยาว วงมโหรี ให้กลุ่มที่สนใจ  ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำ
หมู่บ้าน
6)   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
7)   ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4.3  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลในทุกระดับ
2)  ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น
3)  จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กนักเรียนที่ขาดผู้อุปการะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดี มีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
4)  จัดตั้งกลุ่มเยาวชนประจำตำบลและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
5)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ
6)  จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบล
7)  ส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

4.4   การพัฒนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
2 ) จัดหาอุปกรณ์ กีฬาประจำเทศบาลและหมู่บ้าน
3 ) ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล
4 ) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำเทศบาลและหมู่บ้านพร้อมทั้งประสานการ จัดตั้งศูนย์กีฬาครบวงจร และจัดค่ายเยาวชน ดนตรี กีฬาศิลปะ เพิ่มทักษะชีวิต แก่เยาวชน                 
4.5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อพัฒนาระบบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะดำเนินการ ดังนี้
1)  จัดหน่วยกู้ชีพกู้ภัย หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และสมาชิก อปพร.เข้าเวรยามในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาล และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
2 ) จัดระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
3 ) จัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและรถกู้ชีพกู้ภัยระดับตำบล
4 ) พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.เทศบาลตำบลกกกุง 
5)  ฝึกอบรม/ ฝึกทบทวน/เพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร.และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอปพร.ตามสิทธิที่พึงได้รับ
4.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) จัดตั้งและสนับสนุนศูนย์ต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำตำบล
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสมัชชา/ชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด
4.7 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
1) สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
2) จัดสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านเทิดไท้ องค์ราชันย์
3) สงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
5. แผนงานการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการ ดังนี้
1)  โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลและสวนสาธารณะในตำบล
2)  ปลูกฝังจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์   สองข้างทางถนนภายในตำบล
3)  ส่งเสริมการปลูกป่าในที่สาธารณะและป่าชุมชน
6. แผนงานการพัฒนาด้านการบริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อเทศบาลฯ เพื่อประสานประโยชน์ให้เกิดความเสมอภาคและมีความสมดุล และเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง ตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยรวม  โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมโดยการดำเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชน ต่อเทศบาล ตามโครงการที่เทศบาลจัดทำตามเทศบัญญัติ พบปะประชาชนออกบริการนอกพื้นที่ภายในเขตตำบลกกกุง รับฟังทุกคนทุกปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหา
2 ) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมค้นหาสาเหตุ ปัญหา ความต้องการ รวมทั้ง วางแผน ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ประเมินผล เน้นการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเน้นความโปร่งใส
3 ) จัดทำเวทีประชาคม จัดทำประชาพิจารณ์ ในการบริหารกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
4) พัฒนาบุคลากรทั้งสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมทั้งพนักงานจ้างให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5)  การพัฒนารายได้ โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
6)  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
7)  ให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อข้อราชการ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
8.) ดำเนินการจัดทำพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของตำบลกกกุง