อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๑.อำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

      ที่  ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

     ๑.๑ มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

           เทศบาลตำบล

    (๑)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

            (๒)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

            (๓)รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            (๔)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

            (๕)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

            (๖)ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม

            (๗)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            (๘)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น

            (๙)หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

๑.๒ มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

       เทศบาลตำบล

  • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
  • ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน            
  • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
  • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
  • ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
  • เทศพาณิชย์

   

   

หน้าหลัก