การกำหนดแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลกกกุง

เทศบาลตำบลกกกุง  ได้กำหนดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้

 

1. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

    1.1      งานบริหารทั่วไป

1.2      งานนโยบายและแผน

1.3      งานกฎหมายและคดี

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5      กิจการสภา

1.6      งานสาธารณสุขและิสิ่งแวดล้อม

1.7      งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.8      งานส่งเสริมการเกษตร

 

2. กองคลัง ประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1      งานการเงิน

2.2      งานบัญชี

2.3      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

2.4      งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

  

3. กองช่าง ประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

3.1      งานก่อสร้าง

3.2      งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3.3      งานประสานธารณูปโภค

3.4      งานผังเมือง

4. หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

4.1      งานที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

 

 

หน้าหลัก