สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563