การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะ ของเทศบาล พ.ศ.2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
http://www.kokkung.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาล.
ทำเนียบบุคลากร
แผนการดำเนินงาน
หน่วยงานในเขตตำบลกกกุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด>>

-ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีการศึกษา 2564
-ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ
-ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
-ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลกกกุง
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ ทต.กกกุง
-ประกาศสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกกกุง
-ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
-ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
-ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลกกุง
-ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลกกกุง

                                                                                                                                                                         

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                         

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ
มหาดไทยดอทคอม
หน้าหลัก
บริการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานสู่ตำแหน่งหมู่บ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

นายประมวล พลอาษา
นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
   ข่าวสารความเคลื่อนไหว
บริการประชาชน
บริการข้อมูล

- นมแม่สุดวิเศษ ลดความเสี่ยงลูกตาบอด  
- สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่พุงของเรา
- นอนแบบไหนหลับสบาย
- แปรงผมวันละกี่ครั้งดี
- มะเร็งตับ
- มะเร็งเต้านมภัยร้ายของผู้หญิง
- กินไข่เพื่อสุขภาพเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
- สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม
- สุขภาพดีด้วยฤาษีดัดตน
- คนไทยข้อเสื่อมกว่า 6 ล้านคน แนะออกกำลังกายกินผักป้องกันได้
- เรารู้จัดอวัยวะเพศของตนเองหรือยัง
- กินเป็น เน้นผัก ผลไม้...ออกกำลังกาย หุ่นสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งยา
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความดัน มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด
- ออกกำลังกายป้องกันโรคได้
- กินอาหารป้องกันโรค
- เรื่องน่ารู้ ไข้หว้ดใหญ่ 2009
- เรื่องน่ารู้ มะเร็งปากมดลูกคืออะไร


งานกิจการสภา

download แบบฟอร์มต่าง ๆ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ประกาศอัตราการสิ้นเปลือง
- ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง


่่

 

 


ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย

   track internet visits
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
I              
-โรค มือ เท้า ปาก
- มาทำหน้ากาก อนามัยกันเถอะ
- สิทธิของคนพิการ
- สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
- การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
  แผ่นพับสาระน่ารู้
คู่มือสำหรับประชาชน

อยู่ระหว่างรออนุมัติ โดย ก.พ.ร.

มีทั้งหมด 11 กระบวนงาน ดังนี้
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ุ6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9. การรับชำระภาษีป้าย
10. การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2553
11. การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555


 

    โครงการดี - กิจกรรมเด่น

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
15 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม      
อ่านต่อ>>

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

4-8 มี.ค.62
อ่านต่อ>>

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)20 มิ.ย.62
ณ เทศบาลตำบลกกกุง
อ่านต่อ>>

โึโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564
อ่านต่อ>>

อ่านทั้งหมด>>

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                       

       บทความน่ารู้