คู่มือสำหรับประชาชนตาม
พรบ.การอำนวยความสะดวกพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
http://roietceo.net/kokkung
หน้าหลัก

1. การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2553
2. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
5. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6. การรับชำระภาษีป้าย
7. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2555