http://roietceo.net/kokkung
      
  นายปรีดา ไชยเสนา   
นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

   นางทองย้อย พานา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

   นายสุรพล นาอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

   นายสา ไชยเสนา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลกกกุง
หน้าหลัก
นายนิวัติ คำหมอน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกกุง