http://roietceo.net/kokkung
ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลกกกุง
นายวิชัย แสงน้อย
ประธานสภาเทศบาลตำบลกกกุง
นายดำเนิน วงศ์สมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกกุง
นายบัณฑิต คันธพฤกษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกกกุง
;

นายสุภาพ ภูสังข์


นายวัชรพรรณ พลอาษา
 

นายวิชัย แสงน้อย
นายดำเนิน วงศ์สมบัติ

นายพร เศษบุบผา

นายบัณฑิต คันธพฤกษ์

 

 

 

 

 

                   
           

นายสมพร ปัทมฤทธิ์

นายสมหมาย บัวดง

นายพิสิษฐ์ ภิวัฒธนานุสร

นายตาล สาโรจน์

นายพันชัย โคชา

                     
                   
                   
หน้าหลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง เขต 2