www.kokkung.go.th
ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลกกกุง
นายดำเนิน วงศ์สมบัติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลกกกุง
061 0292678

นายสมพร ปัทมฤทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกกุง
087 3310322

นางสุวดี คงศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกกกุง

098 1052357
;  

นายดำเนิน วงศ์สมบัติ
061 0292678นางสุวดี คงศรี
098 1052357
 

นายสมพงษ์ ภาคสุภาพ
082 1209819นางแจ่มจันทร์ แถวพินิจ
063 6851410นายวิชัย ปุริสมัย
082 1084388

นายบัณฑิต คันธพฤกษ์
080 1792606

 

 

 

 

 

                   
         

นายสมพร ปัทมฤทธิ์
087 3310322

นายสมหมาย บัวดง
088 5193105

นายเสน ขุนาพรม
084 7268624

นายสา ไชยเสนา
062 1679089

นายพุด พลอาษา
084 7864516

นางอิ๊ด จันทร์แดง
083 4946579
                     
                   
                   
หน้าหลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง เขต 2