นายสำรวน โมห้างหว้า
กำนันตำบลกกกุง
นายบุญเสน สุวรรณโภชน์
ผู้ใหญ่บ้านกกกุง หมู่ที่ 1
นายหนูค้าย บัวขาว
ผู้ใหญ่บ้านสีสุก หมู่ที่ 2
นายศุภวัฒน์ จูมจันทา
ผู้ใหญ่บ้านเหล่าหัวภู หมู่ที่ 3
นายสำรวน โมห้างหว้า
กำนันตำบลกกกุง
นายเสน ขุนาพรม
ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5
นายสมบัติ ทะวันกุล
ผู้ใหญ่บ้านยางคำ หมู่ที่ 6
นายสมหมาย จันทร์แดง
ผู้ใหญ่บ้านบัวสูง หมู่ที่ ึ7
นายไสว แก้วพนิจ
ผู้ใหญ่บ้านบัวเงิน หมู่ที่ 8
นายบัวพา ไชยเสนา
ผู้ใหญ่บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9
นายสำเนียง  ทีคลัง
ผู้ใหญ่บ้านสนามชัย หมู่ที่ 10
นายชัชวาล  แถวพินิจ
ผู้ใหญ่บ้านกกกุง หมู่ที่ 11
หน้าหลัก