นางปัญจรัศม์ พัฒธนชัยมงคล
ปลัดเทศบาล
นายทวีศักดิ์  พัฒนสระคู
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางจุฑาภรณ์ ขันธ์แก้ว
นักพัฒนาชุมชน
ว่าที่ ร.ต.พนาดร บัวหลวง
หัวหน้าสำนักปลัด
ตำแหน่ง ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวลักขณาวดี  ใหญ่แก่นทราย
นิติกร
นางสาวอุไรวรรณ รักบุญ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกชพรรณ  เศษบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิดา  จันทร์แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าหลัก
นายธงชัย ฤทธาพรม
พนักงานขับรถยนต์

นายมนูญ ศิริพิลา
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายเจริญ แก่นสา
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
นายดุสิต สุดเนตร
จ้างเหมาบริการ

นายบุญชั้น ลำพองชาติ
รองปลัดเทศบาล

 

นางสาวประภาพร ประเสริฐศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุจิตรา แก่นภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร