กองการศึกษา
นางมุขสุนีย์ อุ่นเจริญ
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวยุพิน พลอาษา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัสราพร แย้มไธสง
ผู้ช่วยสันทนาการ
หน้าหลัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

นางสาวจินตนา แสนบุญศรี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

นางสาวสุภาพร บัวสิงห์
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกกุง
หน้าหลัก
น.ส.มะลิวัลย์ ไม้หอม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
น.ส.พิทยาภรณ์ คำผุย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
น.ส.นฤมล อีสา
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
น.ส.ณัฐวรรณ บุตรเนียร
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางสาวมาต จันทร์แดง
จ้างเหมาบริการ
นางสมจิต วงศาอินตา
หัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก