โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมอาชีพของชุมชน เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม  2559 (28)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2559 มื่อวันที่  9 มิถุนายน  2559 (27)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2557 (26)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น บุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2555 (25)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น บุญกวนข้าวทิพย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 (24)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นบุญตักบาตร ข้าวกระยาสารท บ้านเหล่าหัวภูสนามชัย เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2555 (23)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น บุญทอดเทียนรวมบ้านหัวนา เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2555 (22)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น บุญชาวเมือง เมื่อวันที่  6 เมษายน  2555 (21)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555   เมื่อวันที่  5 เมษายน  2555 (20)

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เมืองพรหมเกมส์   เมื่อวันที่  13-16 ธันวาคม  2554 (19)

บุญตักบาตร ข้าวกระยาสารท บ้านเหล่าหัวภู สนามชัย เมื่อวันที่  9 ตุลาคม  2554 (18)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญกวนข้าวทิพย์ บ้านกกกุง หมู่ที่ 1
  เมื่อวันที่  10 ตุลาคม  2554 (17)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญทอดเทียนบ้านหัวนา หมู่ที่ 4
เมื่อวันที่  3 ตุลาคม  2554 (16)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่ บ้านหนองยาง-ยางคำ เมื่อวันที่  15 ตุลาคมน  2554 (15)

โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2553
  เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2553 (14)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญตักตร บาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่ บ้านหนองยาง-ยางคำ   เมื่อวันที่  26 ตุลาคม  2553 (13)


โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญกวนข้าวทิพย์บ้านกกกุง   เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2553 (12)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญตักบาตร ข้าวกระยาสารท บ้านเหล่าหัวภูสนามชัย   เมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2553 (11)

โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น บุญทอดเทียน รวมบ้านหัวนา   เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2553 (10)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553   เมื่อวันที่  8 มิถุนายน  2553 (9)

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2553   เมื่อวันที่  7 ตุลาคม  2552 (8)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2552 (7)

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม  2552 (6)

โครงการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่เยาวชนในการสร้างภาคีเครือข่ายระดับตำบล  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2552 (5)

โครงการฝึกเพิ่มศักยภาพ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลกกกุง  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551(4)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2551(3) 

โครงการส่งเสริมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2551(2) 

โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี  เมื่อวันที่   7  พฤศจิกายน  2551(1)