ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
http://roietceo.net/kokkung
หน้าหลัก

ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 11

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลกกกุง
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านสีสุก หมู่ที่ 2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก