รวมใจไทยทั้งชาติ ร่วมกันยับยั้งและเป็นเครือข่าย

เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"

หน้าหลัก

                     ประชาชนสามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ /

          แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลกกกุง

แจ้งได้ตามช่องทาง ดังนี้

วัตถุประสงค

               การเปิดให้บริการร้องทุกข์/ร้องเรีนยทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน
มายังหน่วยงาน ทต.กกกุง ได้โดยตรงเพื่อความรวดเเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการ ติดตามมิให้เกิดความ ล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน

1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมา
    จากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลกกกุงในเรื่องดังต่อไปนี้
     1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
    1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
    1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
    1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
    1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

3.การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน กรมฯต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์/ร้องเรียน

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี

   (1) วัน เดือน ปี

   (2) ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

   (3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไรต้องการให้แก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้

   (4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล(ถ้ามี)

2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือส่งช่องทาง web siteของเทสบาลตำบลกกกุง

เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อาจไม่รับพิจารณา

1.คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนจริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

2.คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้

3.คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน

1.ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลกกกุง

2.ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย ที่หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดที่หน้าเว็บช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์

3.ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชนอำเภอเมืองสรวง(call center)ในเบื้องต้นที่โทร 043-597071

4.ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านตู้ ปณ.หน้าที่ทำการอำเภอเมืองสรวง

5. ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน web sitehttp://roietceo.net/kokkung

6.ตู้แสดงความคิดเห็น หน้าประตู ทต.กกกุง

7.แจ้งผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกกุง พนักงานส่วนตำบล ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน

8.สายด่วนศูนย์ อปพร.043-611055

9.ผ่านไปรษณีย์"ร้องทุกข์ ร้องเรียน"เทศบาลตำบลกกกุง

การร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

         กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยุ่ โทรศัพท์ e-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งแบะแสให้ทราบเท่านั้น