ที่ตั้ง : สำนักงานเทศบาลส่วนตำบลกกกุง

       หมู่ที่  1  ตำบลกกกุง  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

หมายเลขโทรศัพท์  : 0-4350-1532

โทรสาร  :  0-4350-1532

เว็บไซต์ : http://www.kokkung.go.th

E-Mail : 6451202@thailocaladmin.go.th

(แผนที่ เทศบาลตำบลกกกุง )

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเลขโทรศัพท์ของคณะผู้บริหาร

นายปรีดา ไชยเสนา
นายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
08-7219-6880
 
นางทองย้อย พานา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
08-3358-7294
 
นายสุรพล นาอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
08-7050-0171
 
นายสา ไชยเสนา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
08-5462-5851
 
นายนิวัติ คำหมอน
ืั้ืที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกกุง
08-6227-4131